HOME > 커뮤니티 > PNS NEWS
롯데 마감형 피난구 시공중 사진을 소개합니다.
pns 2013.06.06

 

                                           상부덮개  및 배수구 설치

 

                                           차음용 마그네슘보드 부착 

 

     

                                                   타일에폭시 배합

 

 

                                                    마감타일 재단       

                  

      

                                                  마감타일 부착 중

 

                                           

 

                                                 마감타일 부착 완료